Algemene voorwaarden

LEVERING- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AMIGO PRODUKTIES en/of TAKE-A-BREAK.NU
(ALGEMENE DIENSTVOORWAARDEN | 31-01-2014)


1: Definities.
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. 
“Amigo”: Amigo Produkties, gevestigd te Rosmalen.
1.2.
 “Opdrachtgever”: iedere natuurlijke persoon, iedere rechtspersoon, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, maatschap of andere entiteit, zowel privaat- als publiekrechtelijk, die op eigen naam als eisende en verwerende in procedures kan optreden, alsmede de rechtsopvolgers en cessionarissen van zijn rechten of verplichtingen onder de overeenkomst tot het verlenen van diensten, die aan Amigo werk opdraagt.

1.3. 
“Overeenkomst tot het verlenen van diensten”: de overeenkomst, waarbij Amigo zich verbindt aan opdrachtgever op enigerlei diensten te verlenen en opdrachtgever zich verbindt de daaraan verbonden vergoeding te betalen.

1.4.
 “Partijen”: Amigo ter ene zijde en opdrachtgever aan andere zijde.

1.5.
 “Plaats van vestiging”: het adres van Amigo en van opdrachtgever zoals genoemd in de overeenkomst tot het verlenen van diensten.

1.6.
 “Werkdag”: een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van de uit te voeren opdracht erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag.
2: Toepasselijkheid.
2.1.
 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten tot dienstverlening aan Amigo. Algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij expliciet anders vermeld door Amigo. Opdrachtgever stemt reeds nu voor alsdan in met wijzigingen van deze voorwaarden.

2.2.
 Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend, indien en voor zover deze door Amigo zijn aanvaard.

2.3. 
De opschriften boven de artikelen in deze algemene voorwaarden maken geen onderdeel uit van de overeenkomst; zij zijn slechts bedoeld als summiere aanduiding van het onderwerp van het desbetreffende artikel.
2.4. Indien Amigo ten behoeve van of bij de uitvoering van een met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst met een Toeleverancier, zijnde een cateraar of horecabedrijf, een toeleveringsovereenkomst heeft gesloten in de zin van van de Uniforme Voorwaarden Horeca van Koninklijk Horeca Nederland, dan wel zelf horecadiensten in die zin verleent, dan hebben deze Uniforme Voorwaarden uitgegeven door Koninklijk Horeca Nederland gedeponeerd bij de de K.v.K. dan wel eventueel later geldende en gedeponeerde Uniforme Voorwaarden voorzover het de catering- en/of horecadiensten betreft een aanvullende werking op deze algemene voorwaarden.
2.5.
 M.b.t. het boeken van artiesten gelden, naast deze voorwaarden, tevens onze algemene bepalingen m.b.t. het boeken van artiesten.
3: Totstandkoming, verbintenissen en overeenkomsten.
3.1. 
Alle aanbiedingen, offertes of kostenschattingen van Amigo zijn vrijblijvend, tenzij expliciet anders vermeld of schriftelijk bevestigd door Amigo.
3.2.
Amigo kan de overeenkomst tot het verlenen van diensten ter bevestiging schriftelijk vastleggen. Amigo kan dan van opdrachtgever verlangen ieder blad te paraferen en aan het slot te ondertekenen.
4: Opdracht uitvoering.
4.1. 
De verbintenissen die ten laste van Amigo voortkomen uit overeenkomsten tot het verlenen van diensten, worden door Amigo en opdrachtgever gekenmerkt als inspanningsverbintenissen, behoudens afwijkende duiding door Nederlands recht of enige nadere overeenkomst tussen Amigo en opdrachtgever.

4.2. 
Het eventueel inschakelen van derden bij de uitvoering van de opdracht kan in overleg met opdrachtgever geschieden. Deze algemene voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van al degenen die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken.

4.3.
 Opdrachtgever is verplicht ervoor te zorgen dat Amigo op geen enkele wijze gehinderd wordt in de uitvoering van de opdracht.

4.4.
 Opdrachtgever is verplicht ervoor te zorgen dat Amigo tijdig kan beschikken over een ruimte die Amigo geschikt acht ter uitvoering van de opdracht.

4.5.
 Voor zover de dienstverlening door Amigo de organisatie van enigerlei evenement betreft, verklaart opdrachtgever nu vooralsdan volledig bekend te zijn met de soort en aard van het te organiseren evenement en de prestaties, aard en inhoud van het programma voor het evenement. Opdrachtgever verklaart zich akkoord met vijftien minuten pauze per gecontracteerd uur tijdens het evenement door degene of degenen die het feitelijke evenement uitvoeren. Een verzoek van de opdrachtgever tot verlening van de duur van het evenement nadat de overeenkomst tot het verlenen van diensten reeds is besloten, kan door Amigo worden geweigerd of als meerwerk worden beschouwd. Het daadwerkelijke tijdstip van het einde van het evenement geldt dan als basis voor de berekening van het meer werk.

4.6.
 Opdrachtgever garandeert de veiligheid van alle bij de uitvoering van de opdracht betrokken medewerkers van Amigo en zal alle noodzakelijke of noodzakelijk geachte maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen. Indien nodig zal opdrachtgever nader te bepalen veiligheidsrisico’s ten behoeve van Amigo verzekeren.
5: Opdrachtduur.
5.1. 
De duur van de uitvoering van de opdracht en enige daaraan verbonden offertes, werkzaamheden of kostenschattingen, is gebaseerd op de informatie zoals verstrekt door opdrachtgever.

5.2. 
De termijn, binnen welke de opdracht moet zijn uitgevoerd, kan door opdrachtgever worden verlengd, hetzij eigener beweging, hetzij op een daartoe strekkend verzoek van Amigo. Indien door overmacht, door voor rekening van opdrachtgever komende omstandigheden, of door het door of namens opdrachtgever aanbrengen van wijzigingen in de uitvoering van de opdracht, niet van Amigo kan worden gevergd dat de opdracht binnen overeengekomen termijn wordt uitgevoerd, heeft Amigo recht dienovereenkomstige termijnsverlegging of wijziging van de uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden, of kan Amigo de overeenkomst tot dienstverlening ontbinden in overeenstemming met het bepaalde in artikel 8.

5.3.
 Indien een tussentijdse wijziging van de werkzaamheden zoals beschreven in 5.2. het overeengekomen honorarium waarschijnlijk zal beïnvloeden, zal Amigo opdrachtgever hiervan tijdig berichten. De verrekening van het meer werk geschiedt door bijbetaling, dat Amigo factureert na uitvoering van het meerwerk.
6: Honorering.
6.1. De dienstverlening van Amigo geschiedt tegen uurtarief, tenzij met de opdrachtgever vaste of volgens formule te berekenen vergoedingen zijn overeengekomen, in welk geval afhankelijk van de hoogte van het te factureren bedrag en duur van de opdracht, maandelijks vooraf wordt gefactureerd in een vast bedrag.

6.2. Het honorarium en de kosten van Amigo worden uitgedrukt in Nederlandse valuta exclusief eventuele B.T.W. en exclusief kosten, verband houdende met de uitvoering van de opdracht die voor rekening van opdrachtgever zijn, zoals reis- en verblijfskosten, porti- en telefoonkosten, mogelijke valutamutaties, secretariaatskosten, reisuren of kosten betaald aan derden ter uitoefening van de opdracht, zoals eventuele overheidsleges, expertisekosten terzake het vaststellen van ontstane schade, dan wel vergoedingen voor aan de opdracht verbonden bijzonder gevaar in de zin van artikel 406 lid 2 Boek 7 Burgerlijk wetboek, ongeacht of een dergelijk bijzonder gevaar behoort tot de risico’s die de bedrijfsvoering van Amigo naar zijn aard meebrengt. Deze kosten worden afzonderlijk op de factuur vermeld.
6.3. 
Geraamde kosten en honoraria kunnen worden aangepast overeenkomstig de stijging van arbeidskosten of andere kosten zoals genoemd in 6.2.
7: Betaling.
7.1. 
Betaling van de facturen van Amigo dient binnen veertien dagen na factuurdatum op een ten name van Amigo staande rekening te zijn bijgeschreven.

7.2.
 Indien opdrachtgever de ingevolge de overeenkomst tot het verlenen van diensten verschuldigde betalingen niet tijdig heeft verricht, heeft Amigo aanspraak op vergoeding van rente tegen het wettelijk percentage met ingang van de dag, waarop de betaling uiterlijk had moeten geschieden, tot aan de dag waarop de factuur volledig is voldaan, zonder dat daartoe een nader ingebrekestelling of aanzegging is vereist.

7.3. 
Alle door Amigo gemaakte kosten ter incassering van betaling door opdrachtgever, zijn voor rekening van opdrachtgever. Voor deze kosten hanteert Amigo het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

7.4.
 Betalingen van opdrachtgever strekken ten eerste tot vermindering van de incassokosten en ten tweede tot betaling van het oorspronkelijke bedrag.
7.5.
 Opdrachtgever is niet bevoegd om zijn verplichtingen tot betaling te compenseren met enige vermeende schuld van welke aard dan ook van Amigo bij opdrachtgever.

7.6. 
Indien Amigo goederen verhuurt aan opdrachtgever, dient de huurprijs te worden voldaan door bijschrijving van de huur op een rekening van Amigo voordat de huur intreedt dan wel voordat de huurder de beschikking over het gehuurde heeft.

7.7. Het door opdrachtgever niet voldoen aan de verplichtingen die in dit artikel zijn uiteengezet, wordt als een toekenbare tekortkoming jegens Amigo beschouwd. Amigo kan haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst tot het verlenen van diensten opschorten. Indien Amigo daar aanleiding toe acht, kan zij van opdrachtgever genoegzame zekerheid vragen voordat Amigo uitvoering aan de opdracht geeft krachtens de overeenkomst tot het verlenen van diensten.

7.8. 
Indien de opdracht aan Amigo is gegeven door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.
8: Ontbinding en annulering.
8.1.
 Indien door overmacht, waaronder is begrepen ziekte van de medewerkers van Amigo die zijn aangesteld ter uitvoering van de opdracht, ziekte of door andere redenen afwezige maar door Amigo geboekte uitvoerders van evenementen, staking van het personeel van Amigo, bedrijfsstoornissen op de plaats van vestiging van opdrachtgever of andere niet voor rekening van Amigo komende factoren, door voor rekening van opdrachtgever komende omstandigheden, of door het door of namens opdrachtgever aanbrengen van wijzigingen in de uitvoering van de opdracht, de opdracht niet of niet redelijkerwijze kan worden uitgevoerd zoals overeengekomen in de overeenkomst tot dienstverlening, is Amigo bevoegd de overeenkomst tot dienstverlening te ontbinden, in welk geval zij opdrachtgever per aangetekend schrijven zal berichten onder behoud van alle aanspraken op betaling door opdrachtgever voor tot het tijdstip van ontbinding verrichtte werkzaamheden door Amigo.

8.2.
 Bij surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van één der partijen, is de andere partij bevoegd de overeenkomst tot het verlenen van diensten te beëindigen op de wijze zoals beschreven in 8.1.
8.3. Indien de opdrachtgever de opdracht vóór de uitvoering annuleert, is de opdrachtgever aan Amigo verschuldigd:
-  bij annulering langer dan drie maanden voor de uitvoering/aflevering: 10% van de overeengekomen omzet
-  bij annulering meer dan twee maanden voor de uitvoering/aflevering: 25% van de overeengekomen omzet
-  bij annulering meer dan één maand voor de uitvoering/aflevering: 50% van de overeengekomen omzet
-  bij annulering  meer dan 14 dagen voor de uitvoering/aflevering: 75% van de overeengekomen omzet
-  bij annulering  meer dan 7 dagen voor de uitvoering/aflevering: 90% van de overeengekomen omzet
-  bij annulering 7 dagen of minder voor de uitvoering/aflevering: 100% van de overeengekomen omzet
8.4. Indien en voorzover Amigo reeds vóór het tijdstip van annulering verplichtingen met of jegens derden is aangegaan, is de opdrachtgever gehouden alle daaruit voortvloeiende kosten volledig te voldoen.
9: Aansprakelijkheid.
9.1. 
Iedere aansprakelijkheid van Amigo met uitzondering van aansprakelijkheid voor winstderving en andere gevolgschade, is beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Amigo voor haar werkzaamheden van opdrachtgever heeft ontvangen, met een maximum van 5.000,00 euro - of, voor zover Amigo daartoe strekkende verzekering voor mocht hebben afgesloten, tot het bedrag dat in het betreffende geval door die verzekering mocht worden vergoed, tenzij leidinggevenden van Amigo opzettelijk of door grove schuld, schade hebben veroorzaakt.
9.2.
 Amigo is niet aansprakelijk voor winstderving of andere gevolgschade bij opdrachtgever bij niet- of gebrekkig nakomen van de overeenkomst tot het verlenen van diensten door Amigo.

9.3.
Amigo is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten door derden die zijn ingeschakeld bij de uitvoering van de opdracht tot het verlenen van diensten.

9.4.
 Opdrachtgever verleent Amigo vrijwaring voor alle aanspraken van derden, uit hoofde van schade aan goederen van derden die door Amigo aan opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld ter uitvoering van de overeenkomst tot het verlenen van diensten of andere aanspraken van derden jegens Amigo in verband met de uitvoering van de opdracht.
9.5. 
Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade toegebracht of ontstaan door opdrachtgever, diens med ewerkers of door derden, tijdens de uitvoering van de opdracht, waardoor schade toegebracht of ontstaan tijdens de uitvoering van het te organiseren evenement.
9.6. 
In geval van schade die door Amigo in eerste instantie wordt geschat als zijnde kleiner dan 750,00 euro geschiedt de expertise ter vaststelling van het schadebedrag door Amigo. Bij een schade door Amigo geschat vanaf 750,00 euro wordt in overleg met opdrachtgever een schadebureau ingeschakeld.

9.7. 
Alle rechtsvorderingen ingesteld tegen Amigo verjaren na één jaar na beëindiging van de overeenkomst tot het verlenen van diensten.
10: Berichtgevingen.
Alle berichtgevingen tussen partijen zullen worden geacht geldig te zijn overgebracht wanneer geadresseerd zoals aangegeven in de overeenkomst tot het verlenen van diensten. Bij adreswijzigingen van een partij dient de andere partij terstond worden bericht.
11: Contractsdatum.
Indien schriftelijk overeengekomen zal op de overeenkomst tot het verlenen van diensten voor partijen bindend zijn vanaf de datum, waarop de laatste partij die overeenkomst heeft ondertekend.
12: Beslechting van geschillen.
Alle geschillen, welke ook -daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd- die naar aanleiding van de overeenkomst tot het verlenen van diensten of van overeenkomsten, die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtgever en Amigo mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement Rotterdam.

  • Goed geregeld!

    Goed geregeld!

Playworld Festival | 05-07-2019

Op 19 juni organiseerden wij het jaarlijkse personeelsfeest van Playworld Casino's. Dit jaar hebben we gekozen voor het thema festival in de mooie evenementenlocatie De Fabrique te Utrecht. Door de centrale ligging en... (lees verder)

Nieuwsbrief ontvangen?

* Verplichte velden